Algemene voorwaarden
 
noPeanuts
16 juni 2020
 
Algemene Voorwaarden zoals worden gebruikt door: www.no-peanuts.nl
noPeanuts is per e-mail te bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
noPeanuts levert, al dan niet op basis van een lidmaatschap, lokale maaltijdtassen en/of andere (vers)producten
 
 
Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van noPeanuts met wie noPeanuts een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
1.5 Partijen: noPeanuts en Klant gezamenlijk.
1.6 noPeanuts: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van noPeanuts, te vinden onder de URL: www.no-peanuts.nl.
1.8 Product: zaken, welke noPeanuts op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts) handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Producten (al dan niet in abonnementsvorm) met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan noPeanuts, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van Producten betreft, dan is dit abonnement per maand opzegbaar door zowel de Klant alsmede noPeanuts. Bij opzegging van het abonnement zal een verrekening plaatsvinden van de geleverde maaltijden en/of producten. In het geval van terugbetaling is artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing.
3.3 noPeanuts garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien noPeanuts hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt noPeanuts er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor noPeanuts mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.
3.5 noPeanuts behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
3.6 noPeanuts bepaald zelf in welke postcodegebieden ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Klant wordt afgewezen omdat noPeanuts niet in dat betreffende gebied levert.
 
Artikel 4 - Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, mits anders weergegeven. Verzendkosten worden aan Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2 noPeanuts is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
a. door middel van een rekening achteraf.
b. door middel van automatische incasso, mits noPeanuts hiervoor akkoord geeft en de Klant hiervoor akkoord heeft gegeven aan noPeanuts.
 
Artikel 5 - Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
5.2 noPeanuts zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voorzover noPeanuts niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat noPeanuts heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
6.1 De Klant heeft het recht om het abonnement bij noPeanuts binnen 7 (zeven) werkdagen na aanmelding zonder opgaaf van redenen op te zeggen.
6.2 Deze herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.4 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.
 
Artikel 7 - Reclameren
7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met noPeanuts. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar noPeanuts. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan noPeanuts binnen een dag per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
c. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
7.2 Indien na onderzoek van noPeanuts blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal noPeanuts met Klant in overleg treden.
7.3 Indien na onderzoek van noPeanuts blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
a. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product zal bij de eerst volgende keer worden meegeleverd.
b. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.
 
Artikel 8 - Verwerking persoonsgegevens
8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;
c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van noPeanuts.
8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven Sms- en Whatsapp berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van noPeanuts, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal noPeanuts deze uitingen sturen.
8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door noPeanuts aan te passen bij onjuistheden.
 
Artikel 9 - Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met noPeanuts, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. noPeanuts zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
 
Artikel 10 - Overige bepalingen
10.1 noPeanuts is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door noPeanuts inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
 
Artikel 11 - Aansprakelijkheid van noPeanuts
11.1 noPeanuts is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van noPeanuts, of indien sprake is van opzet of grove schuld van noPeanuts of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen noPeanuts verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
11.2 Aansprakelijkheid van noPeanuts voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
11.3 noPeanuts is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, de Klant vrijwaart noPeanuts tegen eventuele aanspraken van derden.
11.4 noPeanuts is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door noPeanuts gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, de Klant vrijwaart noPeanuts tegen eventuele aanspraken van derden.
11.5 Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. noPeanuts is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is noPeanuts aansprakelijk voor door de Klant hierdoor mogelijk geleden schade.
11.6 noPeanuts is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij noPeanuts of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan noPeanuts gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
11.7 De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van noPeanuts. Zij kunnen hier een beroep op doen.
 
noPeanuts
Sprengenparklaan 156
7312 BL  Apeldoorn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.